POKYNY Dunajská buzola 2018

Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

TJ Slávia Farmaceut Bratislava

POKYNY

2. kolo Oblastného rebríčka v štafetovom orientačnom behu.

DUNAJSKÁ BUZOLA

Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava

Dátum: 18.11.2018 (nedeľa)

Klasifikácia: otvorené denné preteky trojčlenných šprintových štafiet v orientačnom behu s hromadným štartom a pevným poradím kontrol.

Centrum pretekov: Základná škola Alexandra Dubčeka Majerníkova 62, Bratislava. Vstup zo severnej strany.

Prezentácia: 12.00-13.00 v centre pretekov vo vestibule pavilónu telocvične. Prosím buďte presní. Pretekári, ktorí nebudú odprezentovaní v určenom čase, nebudú pripustení k štartu. Všetky zmeny po termíne prihlášok nahláste čím skôr na e-mailovú adresu:

fba.prihlasky@gmail.com Dohlášky na prezentácii obmedzene.

Vzdialenosti: centrum = štart=cieľ

Kategórie: ŠTAFETY: MWM-12, MWM-16, MWM 17-49, MWM 50-, OPEN (bez ohraničenia veku, pohlavia a klubovej príslušnosti). Každé družstvo je trojčlenné, pričom jeho súčasťou musí byť aspoň jedna žena. Všetky úseky sú rovnocenné. Nezáleží na tom, ktorý úsek beží žena. Možné zoskupenia sú W-M-M. M-W-M, M-M-W, M-W-W, W-M-W, W-W-M, W-W-W. Členovia družstva musia byť z jedného klubu s výnimkou kategórie OPEN.

Kategória RD (deti do 10 rokov s doprovodom) otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrol na parkovej trati s ľubovoľným štartovým časom. Interval medzi pretekármi minimálne 1 minúta.

Štartovné čísla: Štartovné čísla budú pridelené jednotlivým štafetám po odprezentovaní. Pretekári sú povinní mať počas pretekov štartovné číslo umiestnené na hrudi. Číslo označuje štafetu, počet bodiek označuje poradie úseku.

Štart:

13.30 ukážka odovzdávky

13.45 hromadný štart 1. úsekov

Štart prvého pretekára RD: po vybehnutí väčšiny 3.úsekov cca 14.30.

Uzávierka štartu: 15:00

Uzávierka cieľa: 15.30

Mapa: DLHÉ DIELY – SEVER 2018, stav 2015, posledná aktualizácia 11/2018, mierka 1:4 000, e=2,5m. Mapa pre orientačné športy podľa normy ISSOM 2007, autor: Dušan Furucz, Pavol Bukovac, veľkosť A4. V prípade nepriaznivého počasia budú mapy v mapníkoch.

Zvláštne mapové značky:

Zelené koliesko – výrazný strom

Čierny krížik – umelý objekt (herný, cvičebný alebo reklamný prvok)

Popisy kontrol: Iba na mapách.

Opis terénu: sídlisková zástavba.

Raziaci systém: Sportident. Zapožičanie SI čipu za poplatok 2€/kus. Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€. Jeden SI čip nemôže byť použitý v pretekoch viackrát.

Zákazy: Je zakázané prekonávať všetky objekty zakreslené relevantnými značkami v zmysle normy ISSOM 2007. Súkromné pozemky zaznačené v mape symbolom ISSOM 528.1 – Oblasť zakázaného vstupu (olivovo zelená farba) v teréne nebudú značené. Na všetkých tratiach vrátane MWM 12 a RD budú použité umelé prekážky – ploty, ktoré budú v terény výrazne vyznačené červeno bielymi páskami a kontrolované rozhodcami. Porušenie zákazov sa trestá diskvalifikáciou.

Zakázaný priestor: Od 13.15 sa prosím nepohybujte mimo areálu školy. V časti areálu bude zakázaný priestor vyznačený tabuľkami a červeno bielou páskou.

Trate PARAMETRE TRATÍ (merané ideálnym postupom)
KATEGÓRIA DĹŽKA (km) /PREVÝŠENIE (m)
MWM-12 1,5 /33/úsek
MWM-16 2,5/63/úsek
MWM 17-49 3,1/70/úsek
MWM 50- 2,1/60/úsek
OPEN 2,3/58/úsek
RD 1,5/35

Pretekári 1. úsekov budú zhromaždení do štartového priestoru približne o 13.40. Štart 1. úsekov je na atletickej dráhe. Po odštartovaní pretekári vybehnú značeným úsekom cca 100 m na mapový štart. Po absolvovaní väčšiny trate pretekár dobieha na zbernú kontrolu. Vyznačeným úsekom dobieha ku koridoru, ktorý 1. a2. úseky absolvujú zľava. Na určenom mieste odhodia mapu, po chodníku pokračujú na výdajňu máp, zoberú mapu pre nasledujúci úsek, pokračujú na atletickú dráhu, prebiehajú cieľom, razia cieľovú krabičku a potom pokračujú na odovzdávku. Podaním mapy odovzdávajú štafetu ďalším úsekom. Pretekári 3.úsekov zo zbernej kontroly pokračujú vyznačeným úsekom na atletickú dráhu a po nej bežia cca 250 m do cieľa. Mapu neodhazujú. Pre celkový výsledok je rozhodujúce poradie na cieľovej čiare. Cieľovú krabičku razia až po prebehnutí cieľovou čiarou a cieľový rozhodca kontroluje dodržanie poradia dobehnutých pretekárov. Je zakázané skracovať si v oblúkoch trať behom po trávniku.

Upozornenie: Trate vedú po sídliskových komunikáciách bez obmedzenia cestnej premávky. Pri prebiehaní ciest buďte ostražití.

Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov: Predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov o 15.30. V jednotlivých kategóriách budú ocenené drobnými vecnými cenami prvé tri štafety. Pre všetky deti v kategórii RD bude pripravená drobná sladkosť. Výsledky budú zverejnené na stránke SZOŠ a fba.orienteering.sk

Prémia: V kategóriách MWM-16, MWM 17-49, MWM 50- bude osobitne hodnotený postup medzi kontrolou s kódom 57 a kontrolou s kódom 58.

Najlepšie mužské a ženské resp. chlapčenské a dievčenské výkony na tomto úseku v jednotlivých kategóriách budú ocenené drobnou cenou.

Pravidlá, protesty: Preteká sa podľa platných pravidiel orientačného behu pre rok 2018. Protesty s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi

Parkovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje. V okolitých uliciach na sídlisku. Vzhľadom na veľkú obsadenosť parkovísk odporúčame na dopravu využiť prostriedky MHD.

Prezliekanie a WC: Na prezliekanie je možné použiť vestibul, chodbu a šatne.

V dopoludňajších hodinách približne do 12.30 však v telocvični prebieha basketbalový zápas. Nevstupujte preto prosím do telocvične. Vstup do šatní bude možný až od 13.hodiny. Prosím o rešpektovanie tejto požiadavky, aby nedošlo k nedorozumeniam a prípadnej zámene batožiny. Riaďte sa pokynmi usporiadateľov. Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá.

Občerstvenie: po absolvovaní trate čaj v priestore vestibulu. Pretekári, ktorí si donesú vlastný pohárik a nebudú používať jednorazový plastový, prispejú k ochrane životného prostredia, za čo ich odmeníme drobnou sladkosťou.

Prvá pomoc: bude poskytnutá v cieli.

Odpad triedime: plasty do žltého a ostatný odpad do čierneho vreca. Ďakujeme.

Ochrana osobných údajov a fotografovanie: Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej listine a výsledkoch na internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme SZOŠ. Počas pretekov budú vyhotovované obrazové záznamy (fotografie) na osobnú potrebu pretekárov ako spomienka na preteky, na propagáciu klubu, za účelom propagácie orientačného behu hlavne z vyhlásenia výsledkov a dobehu do cieľa. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť príslušnému fotografovi.

Funkcionári pretekov:

Riaditeľ pretekov: Hana Šmelíková

Hlavný rozhodca: Dušan Furucz

Staviteľ tratí: Matej Hraboš

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.

Riaditeľ pretekov:

Hana Šmelíková

Hlavný rozhodca:

Dušan Furucz

Schéma priestoru a cieľa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *