PROPOZÍCIE
3. kolo OR 2020 pre Západnú oblasť SZOŠ
JARNÝ ELIXÍR

Organizátor: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov
Technické zabezpečenie: TJ Slávia Farmaceut Bratislava
Dátum: 1.3.2020 (nedeľa)
Centrum pretekov: Vojenská cesta, Dúbravka
Klasifikácia: otvorené denné preteky v orientačnom behu na klasickej trati s hromadným štartom, s určeným poradím kontrol.

Kategórie:
M/W-10, M/W-12, M/W-14, M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 40-, M/W 55-, Open, N (nábor-pre začiatočníkov), RD (dieťa s doprovodom)

Prihlášky: do 23.2.2020 cez prihlasovací systém
https://is.orienteering.sk/competitions/1593/entries
Neregistrovaní pretekári mailom na adresu: fba.prihlasky@gmail.com. Prihláška mailom je platná až po spätnom potvrdení.

Štartovné: M/W-10, M/W-12, M/W-14, RD,N = 3€,
M/W-16, M/W-18, M/W 19-, M/W 40-, M/W 55-, Open = 5€

Prezentácia: 1.3.2020 9.30 – 10.30 v centre pretekov. Prosím buďte presní. Pretekári, ktorí nebudú odprezentovaní v určenom čase, nebudú pripustení k štartu. Všetky zmeny po termíne prihlášok nahláste čím skôr na e-mailovú adresu fba.prihlasky@gmail.com, aby sa urýchlila prezentácia.
Štart: hromadný pre všetky kategórie po vlnách od 11:00.
Uzávierka cieľa: 13.15
Mapa: Pri koze P – (pre pokročilých – vrstevnicovka), Pri koze Ľ (ľahké trate pre deti do 14 + N – vrstevnice s cestami) autor: V. Kocymjuk – 2008, 1 : 10 000, ekvidištancia 5 m, tlač na papier Pretex, formát A4.
Opis terénu: malokarpatský listnatý dobre priebežný les, hlbšie údolia, terénne detaily
Raziaci systém: Bude použitý elektronický raziaci systém SportIdent. SI jednotky budú nastavené na režim bezkontaktného razenia. Zapožičanie SI čipu za poplatok 2€/kus. Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€.
Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov: Pre všetky deti v kategórii RD, M/W-10, M/W-12, M/W-14 bude v cieli pripravená drobná sladkosť. Výsledky budú zverejnené na stránke SZOŠ a fba.orienteering.sk
Pravidlá, protesty: Preteká sa podľa platných pravidiel orientačného behu pre rok 2020. Protesty s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi.
Jury: Bude vytvorená v prípade potreby na mieste zo zástupcov klubov.
Vzdialenosti: Parkovisko – zhromaždisko do 300 m
centrum – štart do 1000 m
centrum – cieľ do 300 m

Parkovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje. Pozdĺž príjazdovej cesty a na priľahlých parkovacích plochách.
Dodržiavanie čistoty a poriadku pokladáme za samozrejmosť.
Prezliekanie: vo vlastných autách

Funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov: Hana Šmelíková
Hlavný rozhodca: Miroslav Papuga
Staviteľ tratí: Hana Šmelíková

Upozornenie:
Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.
Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej listine, výsledkoch, na internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme SZOŠ. Počas pretekov budú vyhotovované fotografie, za účelom informovania verejnosti o pretekoch a tiež k osobnej potrebe pretekárov ako spomienka na preteky, alebo propagácie orientačného behu. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť fotografovi. Predajné a marketingové aktivity na pretekoch jedine so súhlasom riaditeľa pretekov.

Riaditeľ pretekov: Hana Šmelíková
Hlavný rozhodca: Miroslav Papuga