Mesačné archívy: marec 2020

12mar/20

PROPOZÍCIE Majstrovstiev SR v v Knock-Out šprinte

Propozície MSR KO 2020

Usporiadateľ:  Slovenský zväz orientačných športov.
Technické zabezpečenie:  TJ Slávia Farmaceut Bratislava
Dátum: 2.5.2020 (sobota)
Centrum pretekov: Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava.
Pavilón  telocvične. Severná strana školy.

Klasifikácia: otvorené denné preteky v Knokaut šprinte (KO šprint) pre kategórie:
M -16, ME, M 35-, M 50-, M 60-, W -16, WE, W 35-, W 50-, W60-

Verejné preteky na štandardnej šprintovej trati s intervalovým štartom pre kategórie:
M,W-10, M-12, W-12, M-14, W-14, RD (dieťa s doprovodom), OPEN (bez ohraničenia veku, pohlavia a klubovej príslušnosti)

Prihlášky: do 22.4.2020 cez prihlasovací systém
https://is.orienteering.sk/competitions/1609

Neregistrovaní pretekári mailom na adresu: fba.prihlasky@gmail.com. Prihláška mailom je platná až po spätnom potvrdení.

Štartovné: M/W E, M/W 35-, M/W 50-                                          =17€  pretekári registrovaní v SZOŠ
M/W-16, M/W 60-                                                          = 15€ pretekári registrovaní v SZOŠ
M/W-16, M/W 17, M/W 35-, M/W 50-, M/W 60-    = 21€  neregistrovaní v SZOŠ
M/W-10, M/W-12, M/W-14, RD,OPEN                       = 6€

V majstrovských kategóriách zmeny a dohlášky po 22. 04. 2020 nebudú možné!
 
Úhradu realizovať prevodným príkazom v termíne zaslania prihlášky na účet TJ Slávia Farmaceut Bratislava vedenom v Slovenskej sporiteľni a.s. IBAN: SK58 0900 0000 0000 1146 9306., pričom do popisu transakcie uveďte názov klubu, za ktorý uhrádzate štartovné. Prihláška platí len v prípade, že úhrada štartovného je realizovaná na uvedený účet do 22.4.2020.

Prezentácia: 2.5.2020 8.00 – 9.00 v centre pretekov. Výnimočne do 9.30 ak sa jedná o jednotlivcov, ktorí sa prihlasujú iba na verejné preteky. Všetky zmeny po termíne prihlášok nahláste čím skôr na e-mailovú adresu fba.prihlasky@gmail.com, aby sa urýchlila prezentácia.
Predbežný harmonogram (Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny harmonogramu a preradenia pretekárov do nižšej vekovej kategórie v závislosti od počtu prihlásených pretekárov. Záväzný harmonogram bude uvedený v pokynoch. V prípade veteránskych kategórií, keď nebude prihlásený min. počet pretekárov určený pravidlami pre vyraďovacie kolá, môže podľa úvahy usporiadateľ pretekárov preradiť do nižšej vekovej kategórie)
 
9:30 – začiatok štartu kvalifikácie kategórií KO (intervalový, zo štartovej listiny)
10:30 – 11:30  – voľný intervalový štart pre kategórie verejných pretekov
12:00 – začiatok štartu semifinále KO, finále C
15:30 – začiatok štartu finále A
16:20 – začiatok štartu finále B

Mapy: Spracované podľa ISSprOM 2019, mierka 1:4000 alebo 1:3000, e= 2,5 m
Mierka sa spresní v pokynoch k pretekom.
Stav jar 2020. Autor: Pavol Bukovac, veľkosť A4,A5

Opis terénu: sídlisková zástavba v kopcovitom teréne.

Zakázaný priestor: Vydaním týchto propozícií je zakázaná akákoľvek tréningová aktivita v lokalite sídliska Dlhé diely v Bratislave.

Raziaci systém: Bude použitý elektronický raziaci systém SportIdent. SI jednotky budú nastavené na režim bezkontaktného razenia SIAC.
Zapožičanie SI čipu za poplatok 2€/kus. Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€.

Vzdialenosti: budú upresnené v pokynoch.
centrum – štart kvalifikácie  – do 1500 m
centrum – štart semifinále – do 800 m
centrum – štart finále C – do 800 m
centrum – štart finále A – do 500 m
centrum – štart RD, M,W-10, M-12, W-12, OPEN – do 800m
 
Parkovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje. V okolitých uliciach na sídlisku sú obmedzené možnosti parkovania. Odporúčame použiť parkoviská pod mostom Lafranconi, alebo parkovisko pri Iuvente a ďalej použiť mestskú hromadnú dopravu.
Zo zastávky Lafranconi  na  zast. ZŠ Majerníkova – cca 15 min alebo
zo zastávky Dolné Krčace (Iuventa)  na  zast. ZŠ Majerníkova – cca 17 min

Pravidlá, protesty: Preteká sa podľa platných pravidiel orientačného behu pre rok 2020. Protesty s vkladom 10€ hlavnému rozhodcovi.
Jury: Bude vytvorená v prípade potreby na mieste zo zástupcov klubov.
 
 Funkcionári pretekov:
Riaditeľ pretekov:           Hana Šmelíková, RII
Hlavný rozhodca:            Peter Krnáč, RIII
Staviteľ tratí:                     Pavol Bukovac, RIII

Upozornenie:
Podmienkou zaradenie týchto pretekov ako Majstrovstiev SR je schválenie tohto nového formátu disciplíny OB konferenciou SZOŠ, ktorá sa uskutoční v apríli 2020.
Z pretekov sa nezískavajú body do slovenského rebríčka.
 
Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.
Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov (meno, kategória, klubová príslušnosť) v prihláške, štartovej listine, výsledkoch, na internetovej stránke pretekov a v informačnom systéme SZOŠ. Počas pretekov budú vyhotovované fotografie, za účelom informovania verejnosti o pretekoch a tiež k osobnej potrebe pretekárov ako spomienka na preteky, alebo propagácie orientačného behu. V prípade, že nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte bezodkladne túto skutočnosť fotografovi. Predajné a marketingové aktivity na pretekoch jedine so súhlasom riaditeľa pretekov.

Schvaľovacia doložka: Propozície pretekov boli schválené sekciou OB dňa 8.marca 2020
Riaditeľ pretekov:
Hana Šmelíková
Hlavný rozhodca:
Peter Krnáč